Sumarul proiectului:
Scopul principal al proiectului NET-COM este de a stimula dezvoltarea iniţiativei “Convenţia Primarilor” (CoM). Autorităţile locale trebuie să colaboreze eficient şi să înveţe unele de la altele. Activităţile în reţea şi schimbul de experienţă între autorităţile locale pot stimula în mod semnificativ implementarea CoM. Proiectul NET-COM este implementat de către reţelele europene / naţionale / regionale ale autorităţilor locale.

Acestea vor aborda:
• La nivel naţional / regional: lipsa de activităţi în reţea, cooperarea inter-instituţională şi de guvernare dezvoltată pe mai multe niveluri. Vor fi create platforme permanente la nivel naţional / regional – Platforme de Networking ale Convenţiei – pentru a asigura o mai bună comunicare, colaborare şi coerenţă a acţiunilor desfăşurate de către Autorităţile Locale, Structuri de Suport ale Convenţiei, companii şi alți actori interesați.
• La nivel european: necesitatea impunerii unor standarde de excelenţă, necesitatea inovării şi a îmbunătăţirii activităţilor de comunicare şi networking ale reţelelor autorităţilor locale, la nivel regional, naţional şi european. Competenţele vor fi îmbunătăţite prin evaluarea comună a activităţilor în reţea, prin preluarea exemplelor de succes din reţea şi activităţile de instruire.
• La nivel local: nevoia autorităţilor locale de a îşi îmbunătăţi capacitatea pentru a juca rolul de “reţea” la nivel local.

Rezultate preconizate:
• Crearea unei Platforme permanente de Networking a Convenţiei, la nivel naţional, cu implicarea activă a Autorităţilor locale şi naţionale / actorii-cheie de la nivel regional (de ex. ministere, agenţii naţionale de energie, ONG-uri etc.)
• Organizarea de întâlniri având ca tematică principală Platformele de Networking ale Convenţiei
• Dezvoltarea a 12 Planuri de Acţiune ale Convenţiei la nivel naţional / regional
• Creşterea numărului de Structuri de Suport ale Convenţiei până la sfârşitul proiectului
• Dezvoltarea de liste de discuţii interactive în fiecare dintre ţările participante în proiect
• Creşterea numărului de semnatari ai CoM în fiecare dintre ţările participante
• Testarea şi implementarea de metode de comunicare inovatoare
• Publicarea unei analize privind implementarea CoM la nivel local/naţional şi a unor liste de recomandări pentru o colaborare mai eficientă
Grupuri ţintă:
• Semnatarii CoM şi autorităţile locale nesemnatare
• Reţele ale Autorităţilor Locale – naţionale / regionale sau europene
• Organizaţiile care sprijină activ / potenţial iniţiativa CoM la nivel naţional:
– Agenţiile Naţionale de Management al Energiei
– Agenţiile Regionale sau Locale de Energie
– Companii
– ONG-uri

Parteneri în proiect:
• Klimabündnis Österreich Gemeinnützige Förderungs- und Beratungs GmbH (CAA), Austria
• Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (WSG), Belgia
• Association Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy, Bulgaria
• Turun kaupunki / Varsinais-Suomen Energiatoimisto (UBC), Finlanda
• Klima-Buendnis / Alianza del Clima e.V. (CA), Germania
• Alleanza per il Clima Italia onlus (CAI), Italia
• Vereniging Klimaatverbond Nederland (VKN), Olanda
• Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC), Polonia
• Orase Energie in Romania (OER), România
• Citenergo, Slovacia
• Klimatkommunerna (CM), Suedia

Platforma de Networking a Convenţiei în România
Platforma reprezintă un instrument prin care autorităţile locale pot colabora eficient cu actorii de la nivel naţional. Scopul acesteia este de a crea şi dezolata o viziune comună şi de a descoperi şi aplica priorităţile comune de acţiune în ceea ce priveşte descentralizarea sectorului energetic şi coeziunea teritorială. Nouă paradigmă a autonomiei energetice şi a furnizării eficiente a energiei va fi din ce în ce mai importantă. Tot mai multe municipalităţi abordează “energia durabilă” împreună cu politicile de „coeziune teritorială”. Această abordare trebuie urmată pentru atingerea obiectivelor „3×20” până în 2020. Aceste obiective reprezintă motivaţia NET-COM în a propune noi soluţii pentru autorităţile naţionale şi europene, ca rezultat al platformei.

Stimularea iniţiativelor prin puterea networking-ului
Prin angajamentele voluntare, autorităţile locale ajută statele membre şi UE în efortul de atingere a ţintelor europene privind energia şi protecţia mediului. În schimb, autorităţile necesită condiţii favorabile pentru atingerea obiectivelor la nivel local. De aceea, este esenţială colaborarea strategică cu alte părţi interesate de la nivel naţional.

10 motive pentru a participa la Platforma de Dialog
1. Pentru a vă crea sau îmbunătăţi strategia legată de obiectivele “3X20”
2. Pentru a colabora în reţea în scopul consolidării parteneriatelor existente şi pentru crearea unor parteneriate noi
3. Pentru a asigura coerenţa cu alte iniţiative lansate de diferiţi actori din domeniu
4. Pentru a facilita schimbul de informaţii cu reprezentanţii politici
5. Pentru a obţine sinergia Convenţiei Primarilor cu procese similare de la nivel naţional
6. Pentru a creşte nivelul de inovare şi pentru a crea noi oportunităţi economice
7. Pentru a beneficia de experienţă practică şi pentru accesul la scheme de finanţare inovatoare
8. Pentru a contribui la crearea de noi actori în domeniul energiei şi noi locuri de muncă
9. Pentru a profita de oportunitatea de a contribui la îmbunătăţirea cadrului legislativ naţional şi european şi a măsurilor guvernamentale
10. Pentru a participa workshop-uri gratuite, cu componente practice