Build-Up Skills România: Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020

Scurtă descriere a proiectului

Soluţiile pentru realizarea clădirilor eficiente energetic, precum şi cele privind utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri sunt de cele mai multe ori solicitante din punct de vedere tehnic, lipsa pregătirii adecvate a arhitecţilor, inginerilor, auditorilor, maiștrilor, tehnicienilor şi instalatorilor fiind un aspect general acceptat, accentuat în cazul celor implicaţi în reabilitări. Prin urmare, necesitatea evaluării cerinţelor de pregătire şi dezvoltarea strategiilor pentru întâmpinarea necesităților sectorului construcţiilor, precum şi promovarea unor scheme de pregătire eficiente este evidentă.

Proiectul propus se adresează acestei necesități, reprezentând un prim pas pentru dezvoltarea unei strategii naţionale în România, incluzând recomandări pentru certificarea, calificarea sau pregătirea forţei de muncă implicată în eficientizarea energetică şi instalarea sistemelor bazate pe energie din surse regenerabile în clădiri. Proiectul va analiza şi necesitatea adaptării programelor cursurilor universitare şi de pregătire profesională pentru a reflecta noile nevoi în privinţa calificării (în scopul alinierii la Cadrul european al calificărilor).

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  (1) iniţierea unor dezbateri naţionale la care să participe toate părţile interesate în pregătirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul utilizării energiei din surse regenerabile în clădiri şi modernizarea energetică a acestora;
  (2) identificarea şi cuantificarea necesarului de forţă de muncă calificată în creșterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri din România până în 2020;
  (3) iniţierea şi acceptarea unei foi de parcurs naţionale în privinţa calificării forţei de muncă, pentru atingerea obiectivelor de eficienţă energetică stabilite pentru anul 2020 în România.

Abordarea proiectului se dorește a fi de reunire într-o platformă comună a tuturor actorilor importanţi din sectorul clădirilor precum şi din cel al educaţiei/pregătirii din România (reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale, instituţii de învăţământ şi formare profesională, autorităţi publice relevante), pentru a lucra împreună într-un proces activ de consultare în scopul definirii unei strategii coerente şi realiste şi a unei foi de parcurs pentru introducerea în pregătirea persoanelor care lucrează în domeniul construcţiilor a soluţiilor energetice inteligente pentru clădiri, luând în calcul contribuţia așteptată a acestui sector în realizarea obiectivelor naţionale pentru anul 2020 şi în îndeplinirea condiţiilor referitoare la „clădiri cu consum de energie aproape zero”.

Beneficii majore și rezultate preconizate

  – Crearea unei platforme naționale de calificare, prin implicarea tuturor actorilor relevanți pentru domeniile calificării și construcțiilor într-un proces integrator și susținut de consultare;
   – Efectuarea unei analize complete a stadiului actual al sectorului construcțiilor în ceea ce privește formarea profesională continuă și pregătirea în domeniul eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile în clădiri, prin definirea necesarului de forță de muncă în construcții calificată până în anul 2020;
  – Definirea strategiei naționale pentru formarea forței de muncă necesară îndeplinirii obiectivelor energetice impuse pentru anul 2020;
  – Stabilirea și angajarea foii de parcurs la nivel național de calificare cu referire la formarea continuă și pregătirea forței de muncă din sectorul construcțiilor pentru atingerea țintelor de economie energetică în clădiri impuse pentru anul 2020;
  – Participarea activă în schimburi de experiență europene cu alte proiecte ale inițiativei europene Build-Up Skills.

Pe baza unei consultări active și a implicării actorilor importanți din domeniu se estimează că la sfârșitul proiectului foaia de parcurs va fi aprobată de autoritățile relevante și părțile interesate cu angajarea implementării strategiei propuse.

Consorțiul pentru implementarea proiectului

Proiectul va fi implementat de un consorțiu având experiență în domeniile eficiența energetică a clădirilor și utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și competențe de comunicare și
moderare, compus din:

• Institutul național de cercetare-dezvoltare în construcții, urbanism și dezvoltare teritorială durabilă (URBAN-INCERC)

• Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR)

• Orașe Energie România (OER)

• Bușiness Development Group (BDG)

• Asociația Patronală Surse Noi de Energie (SUNE)

• Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC)